Home Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Mogen wij ons even voorstellen?

WhatsApp Image 2021-07-06 at 22_07_00

De Medezeggenschapsraad (MR) van Basisschool De Regenboog:
Marjon Huppertz, Maurice Herben, Jenny Bemelmans, Thom van der Lubben
Rik Jacobs, Denise Bolkenstijn, Rachel Reijnders en Nancy Wassen

Zoals de Oudervereniging zich bezighoudt met vooral activiteiten en praktische zaken, zo houdt de medezeggenschapsraad zich bezig met beleidszaken. De MR is een belangrijk wettelijk orgaan met adviesrecht en/of instemmingsrecht. Dit betekent dat het schoolbestuur voor heel wat belangrijke beslissingen verplicht is het personeel en ouders te raadplegen via de MR. Wij bemoeien ons niet met de dagelijkse gang van zaken en het gaat niet om het individueel belang van 1 kind. Er wordt wel bijvoorbeeld gesproken over inhoud en organisatie van het onderwijs, bestuursaangelegenheden, aandacht voor zorgleerlingen, indeling lesdag, reorganisaties, overblijfregeling, pestprotocollen, klachten en dergelijke.

Onze MR bestaat uit 8 leden, te weten 4 ouders (de oudergeleding) en 4 leerkrachten (de leerkrachtengeleding). De directeur treedt namens het schoolbestuur op als tussenpersoon en adviseur. De MR-vergaderingen zijn openbaar, wat betekent dat ouders/verzorgers bij deze vergaderingen als toehoorder welkom zijn.

Heeft u vragen, opmerkingen, aandachtspunten voor de MR of interesse om een vergadering bij te wonen, dan kunt u altijd een MR-lid aanspreken of een e-mail sturen naar: mr.rkbsderegenboog@movare.nl