Privacy statement

Privacy binnen basisschool de Regenboog

Basisschool de Regenboog vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van onze leerlingen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 van kracht wordt, vormt het uitgangspunt van ons privacybeleid.

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het onderwijzen en begeleiden van de leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders/verzorgers (zoals bij de inschrijving op de school). Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel van de scholen gegevens over de leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

Ons uitgangspunt is dat medewerkers niet méér inzage of toegang hebben tot de persoonsgegevens dan zij strikt noodzakelijk nodig hebben voor de goede uitoefening van hun werk.
Basisschool de Regenboog hanteert de wettelijke bewaartermijnen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van inschrijfgegevens en leerlingdossiers.

Digitale leermiddelen en privacy

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen. Met alle softwareleveranciers die persoonsgegevens voor ons verwerken zijn of worden verwerkersovereenkomsten afgesloten. In die overeenkomst beschrijft de leverancier onder andere welke gegevens zij verwerken, met welk doel, op welke manier, wie er toegang heeft en welke beveiligingsmaatregelen zij getroffen hebben om verlies of misbruik van data te voorkomen.
Uitwisseling leerlinggegevens met andere organisaties

Als er leerlinggegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we daarvoor vooraf de toestemming van de ouders/verzorgers, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te verstrekken. Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft.

Rechten van ouders/verzorgers

Ouders/verzorgers hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen.
Beeldmateriaal

Voor het gebruik van foto‘s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school, gaan wij vooraf uw toestemming vragen. Ouders/verzorgers mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto‘s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen.
Beveiligingsincidenten en datalekken

Basisschool de Regenboog maakt gebruik van een inschrijf- en toestemmingsformulier. Via dit formulier kunt u aangeven of u wel of geen toestemming verleent voor de overdracht van data of het vastleggen van beeld- en geluidsmateriaal.

Verwerking van persoonsgegevens van de bezoekers van onze website

Persoonsgegevens van de bezoekers van onze website worden door Basisschool de Regenboog verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Evaluatie, (technische) analyse en online dienstverlening

Grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is:

Dat dit noodzakelijk is voor het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van Basisschool de Regenboog. (het optimaliseren en verbeteren van de online dienstverlening)

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Basisschool de Regenboog de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • Uw IP-adres
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Gegevens over uw Internetbrowser en apparaat-type
  • Uw locatiegegevens

Uw persoonsgegevens worden door Basisschool de Regenboog opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat dit noodzakelijk is om het hierboven genoemde doel te realiseren en in ieder geval niet langer dan één jaar.